Algemene Voorwaarden en Privacy

Alle verkopen geschieden onder de algemene voorwaarden hierna bepaald voor zover er van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken door een vermelding op de voorzijde van de bestelbon en/of factuur. Schriftelijke afwijkingen primeren op deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voorwaarden van de medecontractant kunnen slechts gelden als zij uitdrukkelijk voor akkoord werden aanvaard en ondertekend door Saphico.


ARTIKEL 1   Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar vanaf factuurdatum, meer een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het gefactureerde bedrag.
Alle door Saphico gefactureerde en geleverde goederen blijven volledige eigendom van Saphico tot integrale betaling door de koper of de onderkoper, met inbegrip van vervallen intrest desgevallend. De koper verbindt zich in de eerste plaats om niet over de geleverde goederen te beschikken zolang deze niet zijn betaald, behoudens en voor zoveel de koper zelf huidig eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk en onbetwistbaar heeft doen aanvaarden door zijn onderkoper. De koper blijft ingebreke te betalen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien de betaling niet is geschied binnen de drie werkdagen na vervaldag behoudens andersluidende overeenkomst. De koper en/of haar aangestelde verklaart zich uitdrukkelijk persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven goederen bij niet naleving van voormelde verplichtingen. De koper draagt tijdens de detentie van de goederen ook het risico voor deze geleverde en niet betaalde goederen.


De facturatie en betaling van contracten tot het uitvoeren van een bepaalde opdracht waarvan de prestaties over een bepaalde periode worden gespreid gebeurt à rato van 30 % bij het ondertekenen van de opdracht en nadien per schijven naargelang het vorderen van de prestaties en zoals geval per geval overeengekomen.


Bij het louter onbetaald blijven van één factuur één maand na de vervaldag  verkrijgt Saphico het recht de werken, de verdere leveringen of prestaties van rechtswege en zonder ingebrekestelling stop te zetten tot volledige betaling van de openstaande facturen en dit zonder dat de klant op enige schadevergoeding aanspraak zou kunnen maken.


ARTIKEL  2   Saphico verbindt zich de prestaties naar best vermogen en volgens de regels van de kunst uit te voeren. De verbintenis van de opdrachtnemer is enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Saphico  kan in geen enkel opzicht een welbepaald resultaat garanderen.


Voor geleverde goederen kan de klant enkel op garantie voor geleverd materiaal beroep doen als deze uitdrukkelijk door de leverancier van Saphico is toegekend. In dit geval zullen de partijen uitdrukkelijk voorzien dat dergelijke garantie voorzien is.


ARTIKEL 3   De klant moet, wanneer hij enig gebrek vaststelt aan de geleverde goederen of klachten heeft over de geleverde goederen, deze klachten schriftelijk en per aangetekende brief ter kennis brengen van Saphico dit binnen de acht dagen na levering. Laattijdige klachten worden niet meer aanvaard en zijn onbestaande. Hetzelfde geldt voor de geleverde diensten. De klant  moet, wanneer hij de prestaties betwist uiterlijk binnen de acht dagen na het leveren van de prestaties, zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief ter kennis brengen aan de opdrachtnemer. De opgemaakte facturen voor geleverde goederen en geprestteerde diensten dienen, bij niet aanvaarding, ook geprotesteerd worden met aangetekende brief binnen de 8 dagen na facturatie. Bij gebreke aan dergelijke tijdige klacht worden alle prestaties en de factuur geacht definitief te zijn aanvaard door de opdrachtgever.


ARTIKEL 4   De goederen worden beschouwd als zijnde geleverd en aanvaard bij vertrek in de lokalen van Saphico en worden steeds getransporteerd op risico van de koper om het even hoe of voor wiens rekening het vervoer geschiedt.


ARTIKEL 5    Bij bestelling wordt een vermoedelijke leveringsdatum voorzien. Laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot annulatie van de verkoop, noch tot enige vordering tot schadevergoeding. Saphico wijst elke verantwoordelijkheid voor laattijdige levering of afwerking van het project af. Levering geschiedt op een vooraf vastgelegde datum. Indien de koper afwezig blijkt op die vooraf vastgelegde datum, zullen de nutteloze vervoerkosten worden aangerekend bij een tweede levering.


ARTIKEL 6   Bij verbreking of annulatie van een gesloten koop is de koper een schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper die gelijk is aan 30 % van de overeengekomen prijs. Wanneer Saphico twee keer een leveringsdatum vooropstelt en niet kan leveren op één van beide data, dan wordt deze weigering gelijk gesteld met verbreking die een schadevergoeding van 30 % eisbaar maakt.


ARTIKEL 7 
  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.

 

Saphico contacteren

Contacteer Philippe De Groote voor een analyse van uw huidige ICT-beveiliging op ons nummer:  09 270 31 40

Saphico ICT
Engelsenlaan 4
B-9600 Ronse
Belgium
P +32(0)9 270 31 40
F +32(0)9 270 31 49

facebookSaphico

Check Domain

Domain Name :
Check All
.nl .be .com .net .info .org .biz .co.uk .name .cc .us .tv .eu .edu .mobi

Ticket Portal

email:
pass:
Microsoft Gold Partner MicrosoftSPLA 3cx Cyberoam Citrix